www.domyRovinka.sk

Informačná povinnosť prevádzkovateľov:

Názov: ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s. r. o.

Sídlo: Biskupa Kondého 4577/18 Dunajská Streda 929 01, IČO: 47 582 324

Kancelária: Jegenešská 10, 821 06 Bratislava

Zodpovedná osoba: Jozef Bucsek, e-mail: jozef.bucsek@supereality.sk

Na základe nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) chránime vaše súkromie a informujeme vás o vašich právach v tomto dokumente. Dodržiavanie predpisov a najmä bezpečnosť vašich osobných údajov sú pre nás veľmi dôležité.

1. Účely a právne základy spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • Analýza dát (návštevnosť web stránok, otváranie e-mailov a pod.)
 • Komunikácia s klientami (databázy e-mailových adries) Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe vami udeleného súhlasu.

2. Dotknuté osoby

Návštevníci webových stránok prevádzkovateľov, klienti realitnej kancelárie a firemní klienti.

3. Zhromažďované osobné údaje

Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia). Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4. Príjemcovia osobných údajov

V zmysle GDPR je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy a rovnako musia prijať opatrenia na to, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí.

 1. Google Analytics, sídlo: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;
 2. MailChimp (zasielanie newsletterov), sídlo: 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA

5. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny

Prenos vašich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

6. Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané

Osobné údaje uchovávame 10 rokov od udelenia súhlasu dotknutej osoby.

7. Práva dotknutej osoby

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. zákona.

 1. Právo na prístup k osobným údajom Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste oposkytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 2. Právo na opravu osobných údajov Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 3. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 4. Právo na výmaz (zabudnutie) osobných údajov Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 6. Právo namietať Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Práva podľa vyššie uvedeného (ak spĺňate podmienky) si môžete uplatniť:
  a) písomne na adrese sídla prevádzkovateľov
  b) e-mailom na e-mailovej adrese prevádzkovateľov
 7. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Ak nebudete spokojniý s tým, ako sme reagovali na uplatnenie vašich práv alebo ak si myslíte, že vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8. Odvolanie súhlasu

Ak ste nám ako dotknutá osoba poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať na e-mailovej adrese prevádzkovateľa.

9. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

Ďakujeme

V prípade akýchkoľvek otázok k tomuto dokumentu, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese prevádzkovateľa. Ďakujeme za vašu dôveru.